بانک پروژه های اتوکد

ترسیم نقشه های اتوکد

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 67
  • بازدید دیروز : 160
  • بازدید کل : 167185

آمار بازدید سایت

پیوند ها

خودآموز اتوکد-بخش7


  • سیستمهای ورود نقطه در AutoCAD

برای ترسیم دقیق ومهندسی باید مختصات یا مشخصات نقاط را بادقت زیادی بیان کرد.ولازمه آن یادگیری سیستمهای مختلف ورود نقاط است.سه روش مهم ورود نقاط به شرح زیر میباشد

1-سیستم دکارتی یا کارتزین:CARTESIAN

فرمول کلی این سیستم به صورت (X,Y) میباشد.که در آن X طول نقطه ومقدار حرکت در راستای مثبت یا منفی وy عرض آن ومقدار حرکت در راستای مثبت یا منفی میباشد. نقطه 300,200 به معنی 300 واحد طول در جهتX و200 واحد طول در جهتY از مرکز محور مختصات میباشد.

برای وارد نمودن هر نقطه بایداز مختصات نقطه قبلی آگاه باشید که این امر باعث مشکل شدن محاسبات میگردد.بنابر این بهتر است از روش نسبی استفاده کرد.چنانچه در ابتدای فرمول کاراکتر@ رابنویسید سیستم دکارتی نسبی خواهد شد.که فرمول ان به شکل @x,y میباشد که آخرین نقطه وارد شده را برابر 0,0 یامرکز مختصات در نظر میگیرد. نقطه 300,200@ به معنی 300 واحد طول در جهتX و200 واحد طول در جهتY از نقطه قبلی محاسبه میشود.

تایپ علامت * قبل از معرفی مختصات یک نقطه به معنی بیان مختصات نسبت به دستگاه مختصات جهانی WCS است.وعلامت# قبل از معرفی مختصات مبدا راهمان نقطه 0,0 مرکزمختصات در نظر میگیرد.

2-سیستم قطبی:POLAR

فرمول کلی این سیستم Length<Angle است که Length طول حرکت و Angle زاویه حرکت است.همچنین میتوان طول وزاویه را منفی وارد کرد. وبه طور کامل دارای درجه و دقیقه وثانیه از 0درجه تا360 درجه میباشدوجهت گردش آن برخلاف حرکت عقربه ساعت است. که به صورت 2<45 بیان میشود وبه معنی 2 واحد طول در جهت زاویه 30درجه میباشد.

درج @ در ابتدای فرمول فوق بدین معنا است که آخرین نقطه معرفی شده نقطه 0,0 تلقی میشود تا نیاز به محاسبه کمتری باشد . بنابر این فرمول کلی به شکل Length<Angle@یا قطبی نسبی میباشد.وبه صورت @2<45 وارد میگردد.

 

3-سیستم استوانه ای:CYLINDRICAL

این سیستم شکلی از سیستم قطبی میباشد.دراین روش فاصله نسبت به مبدا مختصات وزاویه نسبت به محور X در صفحه XYومقدار Z جهت تعیین یک نقطه سه بعدی وارد میگردد.فرمول این سیستم به شکلLength<Angle,Z میباشد.5<30,6 فرمول ورودی شکل مقابل است.

 

 

4-سیستم کره ای:SPHERICAL

این سیستم شکلی از سیستم قطبی میباشد.دراین روش فاصله نسبت به مبدا مختصات وزاویه اول نسبت به محور X در صفحه XYومقدار زاویه دوم نسبت به محورY درصفحهYZ جهت تعیین یک نقطه سه بعدی وارد میگردد.فرمول این سیستم به شکلLength<Angle< Angle میباشد.

5-سیستم امتداد حرکت کشسانی مکان نما:

چنانچه مکان نمای ماوس به سمتی ببرید وعددی را تایپ و کلید Enter را فشار دهید به طول عدد وارد شده وجهت قرار گیری مکان نما نقطه ای وارد میشود.

  انتشار : ۲۵ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 493

کاشان-خیابان بابا افضل-ساختمان میرصیفی

تلفیق علم وهنردرتصویرطرحی برتر

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما